Vegetarian - Starters
Subz E-Tastar
10.95
Paneer Tak-a-Tak
8.95
8.95
8.95
Pudina Paneer Tikka 8.95
Ajwaini Paneer Tikka 8.95
Malai Paneer Tikka 8.95
8.95
8.95
8.95
Gobi Gulnar
5.50
Subz Makkai Sheekh
5.50
4.50
4.50
4.50
4.50
Vegetable Samosa 4.50
Andhra Mirchi
4.50
Cut Mirchi
4.50
Crispy Shanghai Vegetables
4.50
Manchuria (Veg/Babycorn/Mushroom)
4.50